Pracownia biologii molekularnej

Ważnym narzędziem w Pracownia biologii molekularnej, unikatowym w najnowszych technikach biologii molekularnej a jednocześnie wprowadzający projekt Centrum Badań Biomedycznych do najnowocześniejszej aparatury i stwarzający znakomite możliwości badawcze, jest system do sekwencjonowania następnej generacji. Pozwala on m.in. na: - analizę tzw. paneli genowych, (czyli sekwencjonowanie ściśle określonych fragmentów genomu człowieka/zwierzęcia powiązanych z daną jednostką chorobową lub zespołem chorobowym) w celu określenia podłoża genetycznego objawów klinicznych i planowania leczenia, które zapewnia możliwie najwyższą skuteczność. Analiza sekwencji całych egzomów na potrzeby zdiagnozowania i pełnego opisania podłoża genetycznego istotnych objawów klinicznych o nieustalonej etiologii. System ten stwarza warunki do realizacji badań na potrzeby opracowania innowacyjnych leków przeciwdziałających chorobom (w dużej mierze onkologicznym) człowieka/zwierząt np.: celowane resekwencjonowanie RNA (Targeted RNA Sequencing) pozwalające na ocenę aktywności transkrypcyjnej genów powiązanych z określonym szlakiem przekazywania sygnałów w komórkach ssaków to jest szklak p53, szlak Wnt czy genów związanych z regulacją cyklu komórkowego.

Pracownia biologii molekularnej wyposażona jest m.in. w:
 • Aparat do sekwencjonowania następnej generacji, bez użycia optyki, pracujący w oparciu o półprzewodnikową technologię zmiany pH,
 • Spektrofotometr do pomiarów stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętości,
 • Termocykler dwublokowy z funkcją gradientu,
 • Zestaw aparatów do elektroforezy,
 • Automatyczna płuczka mikropłytek,
 • Termoshaker z funkcja chłodzenia z blokami na probówki oraz mikropłytki,
 • Komora do pracy czystej z próbkami DNA.
 

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa