Wprowadzenie

Centrum Badań Biomedycznych

PROJEKT PN. CENTRUM BADAŃ BIOMEDYCZNCH (CBB)

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie Warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działania 1.1. „Wzmocnienie Sektora Badawczo – Rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Inwestycja zrealizowana została w okresie: 15.05.2015 r. – 30.09.2015 r.

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Istota projektu dotyczy utworzenia Centrum Badań Biomedycznych (CBB) i wyposażenia w aparaturę zintegrowanego zespołu laboratoriów do badań na zwierzętach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, mającego służyć nowoczesnym badaniom w obszarze medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt (także rozumianych jako model dla człowieka) oraz badaniom chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.
 

HARMONOGRAM

PROJEKTU

15 Maj 2015

Rozpoczęcie projektu

 

30 Wrzesień 2015

Zakończenie projektu

 

 

5 lat

Utrzymanie trwałości projektu

Centrum Badań Biomedycznych SGGW, Tel: 22 5936185, Fax: 22 5936191, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa